پایا پژوهش در نمایشگاه ساخت ایران

MadeinIran

MadeinIranپایا پژوهش از متخصصین، محققین محترم و شرکت های محترم آزمایشگاهی پزشکی دعوت می نمایند از غرفه پایا پژوهش در نمایشگاه ساخت ایران از ۴ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ بازدید نموده و از ۴۰ درصد تخفیف معاونت فناوری ریاست جمهور استفاده نمایند.

کسانی که موفق به بازدید از نمایشگاه نشده اند؛ یا برای بعضی اطلاعات تکمیلی در صفحات کتاب نمایشگاه به تبلیغات پایا پژوهش مراجعه نمایند.