پاور ساپلای الکتروفورزEPS-30 HI CURRENT

۳۰-۲
کاربری در وسترن بلات به روش SEMI DRY

EPS-30 HICURRENT