آموزش

Learningشرکت پایا پژوهش جدیدترین تکنیک های بیولوژی مولکولی ذیل را با استفاده از بهترین و مجرب ترین کادر هیئت علمی در اختیار موسسات مراکز پزشکی و تحقیقاتی به صورت آموزش های خصوصی و عمومی اجرا کند.