گواهینامه ها و تائیدیه ها

  • تائید نامه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
  • تائید نامه از آزمایشگاه پاتوبیولوژی
  • تائید نامه از آزمایشگاه اعتماد مقدم
  • تائید نامه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • تائید نامه از آزمایشگاه تشخیص پزشکی چیذر