مشتریان

تعدادی ازاستفاده کنندگان تجهیزات الکتروفورز از شرکت پایا پژوهش

مراکز تحقیقات پزشکی و علوم پایه

۱ ـ تهران ـ انستیتو پاستور ایران
ـ بخش بیوتکنولوژی . دکتر زینلی
-بخش ایمونولوژی . دکتر علیمحمدیان
– بخش انگل شناسی . دکتر آسمار
– بخش بانک سلولی . دکتر شکری
-بخش بیولوژی ملکولی . خانم دکتر جعفری
۲ ـ مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
دکتر هوشمند دکتر موسوی
دکتر ملبوبی دکتر ال یاسین
دکتر صنعتی دکتر سلیمانی
۳ ـ مرکز آموزش و پژوهشهای پوست و جذام ایران: دکتر خامس پور
۴ ـ IBB
۵ـ سازمان تشخیص هویت: 
سرگرد مخرز
۶ـ سازمان انتقال خون
۷ـ سازمان پزشک قانونی DNA و تشخیص جرم: خانم دکتر ناجی
۸ ـ مرکز پیوند اعضای بیمارستان امام خمینی
۹ـ انرژی اتمی
۱۰ـ موسسه سرم سازی کرج: دکتر امینیان
۱۱- مرکز تحقیقات بیوشیمی ـ بیو فیزیک دانشگاه تهران: دکتر اردستانی ـ دکتر ضیائی
۱۲-مرکز تحقیقات علوم و فن آوری زیستی: دکتر مقصودی
۱۳- موسسه رویان 
۱۴- مرکز طبی کودکان: دکتر زمانی
۱۵ـ انستیتونازائی نوید: دکتر نجم آبادی
۱۶ـ مرکز تحقیقات باروری ناباروری یزد: دکترخبیری
۱۷ـشرکت دارو سازی ثامن مشهد: دکترمولوی
۱۸ـ مرکز پزشکی صارم: دکتر آهنگری
۱۹ـ پژوهشکده علوم گیاهی مشهد: مهندس شکوهی فر
۲۰ سازمان کل زندانها: دکتر واعظ
۲۱ـ مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاه تهران: دکتر تاجیک

مراکز دامپزشکی

۱ـ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران: دکتر خسروی ـ دکتر پیغمبری ـدکتر کیوان فر
۲ـ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز: دکتر امین لاری ـ دکتر اساسی
۳ـ دانشکده دامپزشکی دانشگاه مشهد: دکتر توکلی
۴ـ دانشکده دامپزشکی دانشگاه اهواز: دکتر سیفی آبادی
۵ـ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور: دکتر اسماعیل خانیان

مراکز تحقیقات کشاورزی

۱ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد: دکتر شهریاری
۲ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز: مهندس معصومی
۳ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران: دکتر محمدی
۴ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه اصفهان: دکتر بهار
۵ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز: دکتر شمس بخش
۶ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز: دکتر ولیزاده
۷ـ دانشکده کشاورزی زنجان: مهندس فتوت
۸ـ دانشکده کشاورزی ساری: دکتر کاظمی تبار
۹ـ دانشکده کشاورزی شهر کرد: دکتر شیران
۱۰ـ دانشکده کشاورزی زابل: دکتر شاه محمدی
۱۱ـ دانشکده کشاورزی همدان: دکتر سلیمانی
۱۳ـ دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس: دکتر محرمی پور ـ دکتر خداکرمیان
۱۴ـ دانشکده منابع طبیعی کرج: دکتر فرهمند
۱۵ـ سازمان تحقیقات کشاورزی اصفهان: دکتر داماد زاده
۱۶ـ موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج: دکتر قره یاضی
۱۷ـ مرکز تحقیقات کشاورزی تبریز: مهندس محمدی پور
۱۸ـ مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه تبریز: دکتر اصغر زاده
۱۹ـ مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد تهران: دکتر زمانی زاده
۲۰ـ موسسه تحقیقات برنج کشور ـ رشت: مهندس شفیعی
۲۱ـ موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان خزر: دکتر پور کاظمی
۲۲ـ موسسه اصلاح و بذر کرج: دکتر سعیدی
۲۳ـ مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه: دکتر همت
۲۴ـ مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی مشهد: مهندس ظهری
۲۵ـ مرکز تحقیقات چای ـ پنبه – زیتون
۲۶ـ موسسه برسی آفات تهران: دکتر غیورفر

مراکزآموزش عالی

۱ـ دانشکده علوم دانشگاه اصفهان: دکتر احسان پور
۲ـ دانشکده پزشکی اصفهان: دکتر صالحی
۳ـ دانشکده پزشکی دانشکاه اهواز: دکتر سمر بافزاده
۴ـ دانشگاه ایلام
۵ـ دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
: دکتر کاراپیتان
۶ـ دانشگاه علوم پزشکی بابل: دکتر اخوان نیاکی
۷ـ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: دکتر جعفری
۸ـ دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس: دکتر صفا
۹ـ دانشگاه آزاد بروجرد: اقای قوامیان
۱۰ـ دانشگاه علوم پزشکی تبریز: دانشکده پیرا پزشکی ـ دکتر محدث
۱۱ـ دانشگاه تهران: دکتر نوری دلوئی
۱۲ـ دانشکده پزشکی دانشگاه تهران: دکتر پارسالار
۱۳ـ دانشکده علوم دانشگاه تهران: دکتر زارع
۱۴ـ دانشکده بهداشت دانشگاه تهران: دکتر دکتر جلال
۱۵ـ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران: دکتر سبزواری
۱۶ـ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران: دکتر کاظمی
۱۷ـ دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی: دکتر شیرازی
۱۸ـ دانشگاه شریف تهران: دکتر قطبی
۱۹ـ دانشگاه الزهرا تهران: دکتر صعودی
۲۰ـ دانشگاه شاهد تهران: دکتر غضنفری
۲۱ـ دانشگاه آزاد جهرم: دکتر بهار
۲۲ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان: دکتر علی نژاد
۲۳ـ دانشکده علوم دانشگاه گیلان: دکتر سریری
۲۴ـ دانشکده پزشکی زنجان: دکتر نوریان
۲۵ـ دانشگاه پیام نور ساری: دانشگاه علوم پزشکی سمنان- دکتر شعبانی
۲۶ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد: دکتر یوسفی
۲۷ـ دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز: دکتر کبیری
۲۸ـ دانشکده علوم دانشگاه شیراز: دکتر سعادت
۲۹ـ دانشگاه علوم پزشکی قزوین: آقای غیبی
۳۰ـ دانشگاه آزاد فلاورجان
۳۱ـ دانشکده پزشکی کاشان: دکتر جندقی
۳۲ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:دکتر محمدی
۳۳ـ دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی کرمان: دکتر غلامحسینیان
۳۴ـ دانشکده پزشکی کرمانشاه: دکتر امیر کیانی
۳۵ـ دانشکده علوم دانشگاه کرمانشاه: دکتر زمانی
۳۶ـ دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی گرگان: دکتر حدادچی
۳۷ـ دانشکده پزشکی مشهد دانشگاه مشهد: دکتر حسن زاده
۳۸ـ دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه مشهد: خانم معنوی فر
۳۹ ـ دانشکده علوم دانشگاه مشهد: دکتر فرزاد
۴۰ ـ دانشکده داروسازی دانشگاه مشهد: دکتر فضلی
۴۱ـ دانشکده پزشکی یزد: دکتر جلالی
۴۲ـ دانشکده پیراپزشکی یزد: دکتر محیطی
۴۳ـ دانشگاه آزاد اردبیل: مهندس شعبانی
۴۴ـ دانشگاه تربیت معلم تبریز: مهندس شیرزاد
۴۵ـ دانشگاه تربیت معلم سبزوار

لیست مراکز تشخیص طبی

۱-مشهد
: دانشکده پیرا پزشکی ـآزمایشگاه خون شناسی – خانم معنوی فر
۲ـ کرمانشاه:آزمایشگاه تخصصی لقمان – آقای دکتر لقمانی
۳ـ کرمانشاه: دانشکده پزشکی – اداره امور آزمایشگاهها –آقای امیر کیانی
۴ـ کرمانشاه: دانشکده پزشکی – بخش میکروبیولوژی – خانم دکتر کریمی
۵ـ ارومیه: آزمایشگاه دکتر میلانی
۶ـ بوشهر: آزمایشگاه دکتر محسنی – آقای دکتر محسنی
۷- رفسنجان: آزمایشگاه پاستور –خانم دکتر محسنی
۱۰ـ شاهرود: آزمایشگاه سینا دکتر صالحی
۱۱ـ خرم آباد: آزمایشگاه دکتر شیروانی
۱۲ـ اراک: آزمایشگاه شفاء – دکتر شریفی
۱۳ـ رشت: آزمایشگاه فارابی –دکتر شاهکار
۱۴ـ تهران: آزمایشگاه پاتوبیولوژی –خانم دکتر تاج الدینی
۱۵ـ تهران: آزمایشگاه پویا – دکتر عباسی
۱۶ـ تهران: بیمارستان بقیته الله – آزمایشگاه ـ آقای شعبانی
۱۷ـ تهران: آزمایشگاه نور – دکتر صراف نژاد –
۱۸ـ تهران: آزمایشگاه اعتماد مقدم –دکتر امینی –دکتر اعتماد مقدم
۱۹- تهران: آزمایشگاه دکتر شکوری
۲۰ـ تهران: آزمایشگاه دکتر غیاثی آقای ذوالفقاری –دکتر یوسفی
۲۱ـ تهران: آزمایشگاه لایف – آقای صولتی
۲۲ـ تهران: بیمارستان مهرداد- دکتر رسولی – آقای مطلوبی
۲۳ـ تهران:آزمایشگاه مرجان –دکتر سالکی
۲۴ـ تهران: بیمارستان پارس – دکتر شفیعی – دکتر زنجانی
۲۵ـ تهران: آزمایشگاه پاتوبیولوژی مرکزی – دکتر ارفعی
۲۶ـ تهران: سازمان انتقال خون آزمایشگاه تشخیص طبی
۲۷ ـ گناباد: آزمایشگاه لوید رضا
۲۸ـ بندر عباس: بخش آسیب شناسی –دکتر مرسلی
۲۹ـ مهاباد: آزمایشگاه تشخیص طبی پاستورـ دکتر نوری
۳۰ ـ ارومیه: بیمارستان طالقانی ـ دکتر رضا طالب
۳۱ـ آزمایشگاه تشخیص طبی سینا- دکتر اسدیان
۳۲ـ فارس: نور آبادـ مسئول امور آزمایشگاه ـ دکتر آزمون
۳۳ـ تبریز: مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان آقای سید مرتضوی
۳۴ـ پیرانشهر: آزمایشگاه مهر ـ خانم دکتر یزدانیا
۳۵ـ ساری: آزمایشگاه تخصصی و بالینی رازی
۳۶ـ اهواز: آزمایشگاه دکتر جلالی
۳۷ـ تبریز: دکتر نجفی کیا
۳۸ـ کرج: آزمایشگاه پزشکی ـ دکتر جمشیدی
۳۹ـ قشم: آزمایشگاه دکتر جعفری
۴۰ـ همدان: آزمایشگاه تشخیص طبی ـآزمایشگاه جهاد دانشگاهی
۴۱ـ دزفول: بیمارستان آمینا بندی ـمسئول آزمایشگاه دکتر آنابری
۴۲ـ اصفهان: آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی
۴۳ـ میانه:  آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور
۴۴ـ تهران: شهریار ـ ازمایشگاه تشخیص طبی دکتر عبدی
۴۵ـ بانه: آزمایشگاه خانم الانبیاء خانم دکتر طلوعی
۴۶ـ اصفهان: آزمایشگاه بهائی ـدکتر جنتی پور
۴۷ـ ارومیه: مرکز پاتوبیولوژی ـ دکتر انصاری
۴۸ـ قزوین: آزمایشگاه رازی ـ دکتر عقیلی
۴۹ـ نیشابور: دکتر آگنج
۵۰ـ بابل: امیر کلا آزمایشگاه بوعلی
۵۱ ـبجنورد: ساختمان پزشکان ـ دکتر فاضل
۵۲ ـ اهواز: آزمایشگاه پاستور ـ دکتر احتیاطی
۵۳ـ مهاباد: آزمایشگاه پاستور ـ دکتر دژباد
۵۴ـ شیراز: آزمایشگاه دکتر دانشبد
۵۵ـ مشهد: آزمایشگاه کنترل میکروبی ـ خانم دکتر فضلی
۵۶ـ قزوین: دانشکده پیرا پزشکی ـ دانشگاه علوم پزشکی ـ دکتر ساروخانی
۵۷ـ قم: آزمایشگاه رازی ـ دکتر خاطری
۵۸ـ همدان: جهاد سازمان بهزیستی ـ دکتر ابراهیمی
۵۹ـ جهرم: دانشگاه آزاد اسلامی ـ بخش میکروبیولوژی ـ دکتر بهار
۶۰ ـ تهران: آزمایشگاه سبحان
۶۱ـ تهران: آزمایشگاه بهار ـ دکتر بهار
۶۲ـ گنبد: آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستورـ مجتبی علیاری
۶۳ـ تبریز: دانشگاه مرکز آموزش درمان شهید مدنی
۶۴ـ اصفهان: آزمایشگاه تشخیص طبی آسیب شناسی
۶۵ـ تهران: ساختمان رامفر ـ مهندس حسین مردی
۶۶ـ دانشگاه تهران: آزمایشگاه تحقیقات زیستی جهاد دانشگاهی